In een G1000 Burgerberaad gaan burgers, aangevuld met ambtenaren, politici, werkgevers en professionals in een zorgvuldig uitgewerkt proces met elkaar in gesprek. De deelnemers gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden op weg naar een duurzame toekomst voor hun gemeente. Daarbij laten zij zich informeren door experts en inspiratoren. Ze werken in groepen hun ideeën uit tot concrete voorstellen. Samen besluiten zij wat de beste voorstellen zijn. Die worden opgenomen in het Burgerakkoord. Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan de partners van de G1000Rheden, met het verzoek dit akkoord uit te voeren en/of op te nemen in beleid.

Meer informatie is ook te vinden onder de veelgestelde vragen.

p

Samengevat

In een G1000 Burgerberaad kun jij, als deelnemende inwoner van Rheden, vertellen wat jij belangrijk vindt voor een CO2-neutrale gemeente! Ook beslis je mee over wat er moet gebeuren. 

w

Wat gebeurt er tijdens de G1000Rheden?

Tijdens het G1000 Burgerberaad gaan 400 deelnemers uit de gemeente met elkaar in gesprek. Zij werken aan een gezamenlijke visie en aan concrete voorstellen om de visie uit te werken. Ze kunnen inspiratie en kennis ophalen door deskundigen uit te nodigen en  praktijkvoorbeelden te bekijken. Wanneer de deelnemers hun voorstellen hebben uitgewerkt, gaan ze die presenteren. Daarna stemmen alle deelnemers over de voorstellen. Wat door de meerderheid wordt gesteund, komt in het Burgerakkoord.

Nog meer informatie is te vinden onder de veelgestelde vragen.

Bekijk ook de infographic op deze pagina met meer informatie over het proces.

 

Wie doen mee aan het Burgerberaad?

We werken met loting, zodat iedereen evenveel kans heeft om mee te kunnen doen. Duizenden inwoners van de gemeente hebben in mei een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. Bij de Burgertop op 25 juni waren 400 mensen aanwezig. De meesten waren ingelote inwoners. Er waren ook mensen die deelnamen als werkgever, ambtenaar of politicus. Daarnaast waren er zo’n 25 vrijdenkers: mensen uit de gemeente die zichzelf hebben aangemeld, omdat ze binding hebben met het onderwerp van de G1000Rheden. Van de 400 deelnemers aan de Burgertop hebben ongeveer 120 mensen meegedaan aan het vervolg, het Burgerforum. Voor de slotbijeenkomst van het Burgerberaad op 12 november zijn alle deelnemers weer uitgenodigd, dan stemmen ze over de uitkomsten.

Kijk onder het kopje de veelgestelde vragen voor meer informatie.  

Wat zijn "Partners G1000Rheden" en kan mijn organisatie meedoen?

Voor de G1000Rheden is het belangrijk dat alle organisaties voor wie de uitkomsten van belang zijn, zich verbinden aan het initiatief. Dan kunnen ze betrokken zijn bij het proces, en zich inzetten om het Burgerakkoord te helpen realiseren.

Werk jij bij een organisatie voor wie de uitkomsten van de G1000Rheden belangrijk zijn? Neem contact op om in gesprek te gaan over het partnerschap.

Het Proces

De stappen, visueel

De stappen, toegelicht

Het G1000 Burgerberaad wordt georganiseerd door de stichting G1000.nu. De stichting is onafhankelijk en heeft geen enkel belang in welke uitkomst dan ook, behalve in een goed verloop van het proces. De Raad van Toezicht van de stichting let daar op en kan benaderd worden wanneer deelnemers daar vragen over of twijfels bij hebben.

LOTING
Een G1000 Burgerberaad is een gesprek van vertegenwoordigers van de gehele gemeenschap met elkaar: inwoners, werkgevers, professionals en overheid (ambtenaren en politici). Bij de G1000Rheden is er plaats voor maximaal 500 deelnemers in totaal, waarbij gelote inwoners de grootste groep vormen.

1. BURGERTOP – zaterdag 25 juni 2022 
Als eerste stap gaan de deelnemers met elkaar op zoek naar wat ze gemeenschappelijk hebben, ook wel common ground genoemd. Ze doen dit door in dialoog te gaan tijdens de Burgertop. De deelnemers komen een dag bij elkaar om met elkaar te spreken over de vraag: hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?

Er waren 400 deelnemers aanwezig bij de Burgertop. De overgrote meerderheid daarvan waren ingelote inwoners.

Samen bepalen zij wat de belangrijke thema’s zijn. De Burgertop heeft een veelheid aan ideeën en oplossingsrichtingen opgeleverd.

2. BURGERFORUM – juli-oktober 2022
De deelnemers werken in de maanden na de Burgertop de ideeën uit tot concrete voorstellen. Dit gebeurt in kleinere groepen die samenwerken in Werkplaatsen en ondersteund worden door facilitatoren en schrijvers. Ze komen in deze periode meerdere keren bij elkaar. De groepen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen en inspiratoren en ook zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen. Er waren fysieke bijeenkomsten op 7 juli, 22 september en 20 oktober.

Tussendoor zijn er ook drie online bijeenkomsten waar de Werkplaatsen hun voorstellen aan elkaar presenteren en feedback van elkaar ontvangen.

3. BURGERRAAD – zaterdag 12 november 2022
Voor de Burgerraad komen zo veel mogelijk van de deelnemers van de Burgertop nog een keer bij elkaar. Hier presenteren de Werkplaatsen de voorstellen die zij hebben uitgewerkt en de deelnemers gaan hierover met elkaar in gesprek. In de officiële zitting van de Burgerraad stemmen de deelnemers over de voorstellen. Wordt het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen, dan maakt het vanaf dat moment onderdeel uit van het Burgerakkoord Rheden. Het Burgerakkoord wordt overhandigd aan de partners van de G1000Rheden, met het verzoek om het akkoord uit te voeren.

MONITOR/KLANKBORDGROEP
Om te bewaken dat het Burgerakkoord ook uitgevoerd wordt, stellen de deelnemers van de Burgerraad een Monitor/Klankbordgroep aan. Deze groep van deelnemers treedt na het burgerberaad op als gesprekspartner en kan door de overheid of partnerorganisaties geraadpleegd worden over het Burgerakkoord.

Over een G1000 Burgerberaad

Veelgestelde vragen

Wat is een G1000 Burgerberaad?

Een G1000 Burgerberaad is een proces dat bestaat uit meerdere bijeenkomsten, waarin inwoners, samen met ambtenaren, politici en werkgevers/professionals, met elkaar in gesprek (dialoog) gaan. Het geeft burgers zeggenschap over belangrijke onderwerpen. De deelnemers gaan niet alleen in gesprek, maar komen ook tot oplossingen voor ingewikkelde thema’s. De deelnemers komen gedurende een aantal maanden regelmatig bij elkaar.

In het beraad krijgen alle stemmen de ruimte. Door met elkaar in gesprek te gaan en een zorgvuldig proces te doorlopen komen de deelnemers tot goede en bruikbare oplossingen. De dialoog staat centraal, niet het debat. De deelnemers kunnen zich gedurende het proces laten informeren door experts en zij kunnen over uitgebreide informatie beschikken.

Hoe ziet het proces voor de G1000Rheden eruit?

De G1000Rheden bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Het proces begint met de Burgertop. Daar wordt de agenda bepaald voor het verdere traject. Er wordt gezocht naar wat de deelnemers gemeenschappelijkhebben. Common ground noemen we dat. Deelnemers gaan met elkaar in dialoog over dat wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de wijk en doorlopen een proces om tot een agenda te komen en vervolgens tot voorstellen. 
 2. De voorstellen worden in het vervolg – het Burgerforum – verder uitgewerkt. De deelnemers laten zich informeren door experts en inspiratoren en betrekken de rest van de gemeente bij de uitwerking. Aan het einde van deze fase vindt er een uitgebreide uitwisseling plaats tussen de deelnemers over de inhoud van de voorstellen.
 3. Alle deelnemers komen vervolgens opnieuw bijeen om samen te beslissen over de uitgewerkte voorstellen, dat is de Burgerraad. Iedereen die meedeed aan de Burgertop, heeft stemrecht in de Burgerraad. De voorstellen met meer dan 50% van de stemmen komen in het Burgerakkoord terecht.
  Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan de gemeente Rheden en alle andere partners met het verzoek om de voorstellen te realiseren, dan wel publiekelijk te verantwoorden wanneer zij op punten willen afwijken van het Burgerakkoord. 
 4. Tot slot vormen de deelnemers uit hun midden een monitor/klankbordgroep. Deze groep blijft betrokken bij de uitvoering van het Burgerakkoord en overlegt namens de deelnemers met beleidsmakers en andere partners die invulling geven aan de uitkomsten van de G1000Rheden.

Alle stappen zijn ook terug te vinden in de infographic

Hoe lang duurt de G1000Rheden?

Het hele proces duurt ongeveer 5 maanden vanaf de Burgertop. Die was op zaterdag 25 juni.

Voor en na de zomervakantie vinden dan de bijeenkomsten plaats van het Burgerforum en op 12 november 2022 sluiten we af met de Burgerraad.

Wanneer is de G1000Rheden van start gegaan?

Het Burgerberaad is op 25 juni 2022 van start gegaan met de Burgertop. Er waren 400 deelnemers aanwezig.

Hoeveel mensen doen er mee aan de G1000Rheden?

Er was tijdens de aanmelding plek voor 500 deelnemers in totaal, verdeeld over een aantal categorieën (320 ingelote inwoners; 60 ambtenaren of politici; 60 werkgevers; 60 vrijdenkers).

Uiteindelijk waren er bij de Burgertop 400 deelnemers in de zaal, van wie de grote meerderheid ingelote inwoners waren. Er komen tijdens het proces geen nieuwe deelnemers bij.

Waarom werkt de G1000 met loting?

Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de gemeente werken we met loting. Zo heeft iedereen kans om mee te doen. Ingelote inwoners hebben in mei 2022 een uitnodiging in de bus gehad (en in juni nog één) en konden zich met de code uit hun brief aanmelden. 

Voor wie is het G1000 Burgerberaad?

Alle inwoners van de gemeente Rheden vanaf 16 jaar hadden kans om ingeloot te worden.

Naast gelote inwoners zijn er ook andere deelnemers uitgenodigd. We brengen zo ‘het hele systeem in de zaal’. Zo worden we samen eigenaar van het probleem en van de oplossing. Er doen mensen mee uit elk van de volgende categorieën:

 • Gelote inwoners uit de gemeente
  Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de gemeente, werken we met loting: uit de gemeentelijke administratie zijn willekeurig inwoners ingeloot. Die ontvingen een uitnodiging om zich aan de melden voor de G1000Rheden. Zo had iedereen kans op deelname. 
 • Ambtenaar/politicus
  Er doen ook mensen mee die professioneel betrokken zijn bij de gemeente als ambtenaar of politicus. 
 • Werkgever
  Enkele deelnemers doen als werkgever mee, zij zijn eigenaar, bestuurder of directeur van een organisatie in de gemeente Rheden waar minstens vijf mensen werken. 
 • Vrijdenkers
  Elke inwoner van de gemeente van 16 jaar of ouder die zich betrokken voelt bij het onderwerp, kon zich als vrijdenker aanmelden om mee te doen. 
Als ik me heb aangemeld, moet ik dan aan alle bijeenkomsten meedoen?

Nee. Bij je aanmelding heb je je opgegeven voor de Burgertop en de Burgerraad. Tijdens de Burgertop heb je samen met de andere deelnemers bepaald wat er belangrijk is en een begin gemaakt aan de voorstellen. 

De Burgerraad is op 11 en 12 november. Dan komen alle deelnemers weer samen om te besluiten welke uitgewerkte voorstellen voor de toekomst van Rheden in het Burgerakkoord moeten komen. 

Tussen de Burgertop en de Burgerraad werken deelnemers de voorstellen voor Rheden uit. Ze komen dan drie avonden bij elkaar. Deze fase noemen we het Burgerforum. Wie dat wil, mag ook hieraan meedoen, maar het is niet verplicht. 

Wie heeft het initiatief genomen voor de G1000Rheden?

Initiatiefnemer van deze G1000 is de gemeente Rheden. Stichting G1000.nu organiseert het burgerberaad als onafhankelijke partij.

Wie gaat het Burgerberaad eigenlijk organiseren?

Om het proces goed te begeleiden, is het belangrijk dat een onafhankelijke partij het Burgerberaad organiseert. Daarom hebben de initiatiefnemers Stichting G1000.nu gevraagd het G1000 Burgerberaad te organiseren. De Stichting heeft geen belang in welke uitkomst dan ook, alleen belang bij een goed verlopend proces. 

De stichting heeft een Raad van Toezicht die erop toe ziet dat de stichting doet wat zij belooft. Deelnemers kunnen bij deze Raad van Toezicht terecht met klachten. 

De praktische organisatie van het G1000 Burgerberaad is in handen van een projectteam onder leiding van G1000.nu.

Wat zijn de Partners G1000Rheden?

Alle organisaties die actief zijn in de gemeente Rheden – en in het bijzonder organisaties die betrokken zijn bij klimaat en energie – worden uitgenodigd om partner van dit initiatief te worden. Een partner belooft:

 • De onafhankelijkheid van het proces te respecteren; 
 • De uitkomst in de vorm van het Burgerakkoord uit te voeren en/of om te zetten in beleid. Of publiekelijk te verantwoorden waarom zij ervoor kiezen om af te wijken van één of meerdere onderdelen van het Burgerakkoord. Hier lees je er meer over
Wat zijn Ambassadeurs?

Met hulp van de Ambassadeurs van het Burgerberaad zorgen we dat de betrokkenheid in de gemeenschap zo groot mogelijk is. Zo kan de impact van de G1000Rheden nog groter worden.

Iedereen die dat wil kan op persoonlijke titel Ambassadeur worden. Je spreekt je dan publiekelijk uit als voorstander van de G1000Rheden. Als je dat wilt, kun je daarnaast op je eigen manier ook nog helpen om meer steun voor het Burgerberaad te verkrijgen onder inwoners van de gemeente Rheden. We gaan graag met je in gesprek.

Klik hier als je interesse hebt als Ambassadeur en wij nemen contact met je op.

Misschien wil mijn organisatie wel partner worden. Hoe doe ik dat?

Dat is fijn! Partners ondertekenen een partnerovereenkomst. Omdat zij het een waardevol en noodzakelijk initiatief vinden, de onafhankelijkheid van het proces willen bewaken en naar vermogen de uitkomsten willen gaan realiseren. Je vind meer informatie op de pagina Partners G1000Rheden.

Waar vindt het Burgerberaad plaats?

De Burgertop op 25 juni was in Sporthal Theothorne in Dieren. De Kick-off van het Burgerforum op 7 juli vond plaats bij Aeres in Velp.

De bijeenkomsten van het Burgerforum op 22 september en 20 oktober waren op de locatie van Het Rhedens in Dieren.

De Burgerraad op 12 november vindt plaats in De Ontmoetingskerk in Dieren.

Gaat een G1000 Burgerberaad altijd over het klimaatbeleid van een gemeente?

Nee, een G1000 Burgerberaad kan over allerlei ingewikkelde onderwerpen gaan. Onderwerpen waar niet meteen een kant en klaar antwoord op is, maar die wel van grote invloed zijn op de hele samenleving.

In ben enthousiast en ik wil meedoen!
Het is helaas te laat om je nog aan te melden. Het Burgerberaad is al begonnen. Er kunnen geen nieuwe deelnemers instromen. Hou de website van de G1000Rheden in de gaten om te zien waar de deelnemers mee bezig zijn, en of ze misschien inbreng van buiten de zaal zoeken. Of dat gebeurt, bepalen de deelnemers zelf.
© G1000Rheden 2024