Werkplaats: Gemeentelijk Energiebedrijf

Welkom!

Welkom op de pagina van werkplaats ‘Gemeentelijk Energiebedrijf.’ Gedurende het Burgerberaad G1000Rheden wordt deze pagina gevuld met berichten, afbeeldingen, filmpjes gemaakt of geselecteerd door de Werkplaats. Hou de pagina in de gaten om de ontwikkelingen te volgen. Laat vooral ook een berichtje achter, als je bijvoorbeeld vragen hebt of gedachten wilt wisselen met deze werkplaats.

Over het thema van de werkplaats:

Deze werkplaats is ontstaan vanuit de volgende voorstellen van de G1000Rheden Burgertop:

 • Collectieve projecten voor iedereen
 • Naar een sociaal CO2-neutraal

   Een perspectief, een Gemeentelijk Energiebedrijf, terug naar vroeger, maar dan anders (editie 14/10)

   Wij als Werkgroep groep Gemeentelijk Energiebedrijf van de G-1000 Rheden zijn van mening dat het streven van de gemeente Rheden om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn onder de huidige omstandigheden kans van slagen kan hebben door de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf. Velen kennen een dergelijk instituut vanuit vroeger. Maar wij denken aan een heel andere vorm, een ander takenpakket en vooral ook aan een veel grotere betrokkenheid van de locale samenleving dan destijds.

   Bepaald geen absurde gedachte als je hoort hoe, weliswaar nadat het kalf verdronken is, ook in de Kamer dezer dagen gezocht wordt naar mogelijkheden voor meer publieke zeggenschap in de energievoorziening. Als zelfs de grote private energiebedrijven zodanig door hebben dat hun winsten te excessief worden en ze vrijwillig aan tegemoetkoming aan gedupeerden willen meewerken, is het ook hoog tijd van deze private markt afscheid te nemen.

   De term Gemeentelijk Energiebedrijf houdt was ons betreft in, dat het bedrijf formeel eigendom van de gemeente is oftewel in publieke handen. De gemeente is ook het kanaal waar langs de voor de start benodigde middelen moeten worden verworven. Wat de uiteindelijke rechtsvorm wordt en hoe de concrete zeggenschap moet worden geregeld is een kwestie van uitwerking.

   Aan gaande het takenpakket denken wij aan zowel:

   • De opwekking en inkoop van CO2 neutrale energie;
   • De levering van energie;
   • het bijdragen aan de kosten van het energie-neutraal maken van de woningen van aangesloten gebruikers

   De opwekking en inkoop van CO2 neutrale energie

   Het GEB koopt energie in op de daarvoor bestaande markt om daarmee een buffervoorraad te verwezenlijken voor het geval er door onvoorziene omstandigheden te weinig energie voorhanden is. ( landelijk wordt de door het nuts bedrijf opgewekte stroom uitgewisseld tegen kWh kostprijs met de energiemaatschappij ) Voor het overige komt de energie uit de bij het GEB in beheer zijnde energie opwekkers zoals zonneparken, zonnepanelen, windmolens, waterturbines en aardwarmte.

   De levering van energie

   Het GEB neemt de bestaande energiecontracten van bewoners en desgewenst ook van de bedrijven over en brengt ze onder in het eigen bedrijf. De bewoner sluit een nieuw contract af met het GEB dat WONINGGEBONDEN is en ontvangt 1 aandeel in het GEB dat NIET VERHANDELBAAR is. Het bedrag waarvoor de energie wordt afgenomen dient nog nader te worden bepaald maar is in ieder geval lager dan de momenteel door de energiebedrijven gehanteerde prijs. (En maximaal € 0,18 per kWh, zoals de EU gaat besluiten, om de huidige wildgroei in groene opwekkers te stabiliseren.)

   Het bijdragen aan de kosten van het energie-neutraal maken van de woningen van aangesloten gebruikers

   De kosten komen uit een door het GEB op te richten fonds samen met de energie opwek projecten. Een fonds van waaruit de kosten voor het energie-neutraal maken van de woningen van de aangesloten gebruikers wordt betaald. Het GEB betaalt en draagt er zorg voor dat deze woningen energie-neutraal worden gemaakt. Te denken valt daarbij, afhankelijk van de aard en het type van de woning of het gebouw, aan:

   1. Isolatie;
   2. Plaatsen van zonnepanelen;
   3. Plaatsen van thermodynamische warmtepompen;
   4. Gebruik van aardwarmte (geothermie) en/of in combinatie met Aquathermie voor het verwarmen van huizen en bedrijfspanden in combinatie met WKO;
   5. Plaatsing van elektrische cv-combinatieketels, die d.m.v. electrolyse waterstof maken, 100% schoon;
   6. Plaatsen en beheer van accu’s;
   7. Plaatsen van slimme laadpalen die kunnen helpen bij het reguleren van het verbruik en de opslag van energie.

   Financiële haalbaarheid

   In de gemeente zijn momenteel ca. 21.000 woningen. Bijna een derde is in handen van de corporatie Vivare, dus zij is een belangrijke partner. De kosten voor het energie-neutraal maken van woningen worden in het algemeen geschat op ca. € 40.000 per woning( bron Milieu Centraal). Tot 2040 , een gemeentelijk besluit, zou dat neer komen op 21.000 gedeeld door 18 jaar is ca. 1.167 woningen per jaar. Realistischer is het uit te gaan van 2050, dat betekent 750 woningen per jaar.

   Hoe werkt het?

   De bewoner gaat z’n huidige energie-voorschot (van vóór de crisis!) nu aan het GEB betalen. De investering voor de energiebesparende maatregelen in die woning worden afgelost met het verschil tussen de oude en de nieuwe verbruikskosten. De bewoner hoeft niet zelf te investeren in de energiebesparende maatregelen. Om de energieprijs zo laag mogelijk te krijgen gaat het GEB zelf energie opwekken (zie eerder). Hoe tot dergelijke investeringen verantwoord over te gaan, is wellicht duidelijk te maken aan de hand van een bestaand project uit deze regio, het Energiepark Pleyroute, bestaand uit Windpark Koningspley en Zonnepark Koningspley. De kosten voor de bouw van dat park bedroegen €18,6 miljoen. Daarvoor werden drie Enercon windturbines, type E-115EP3 (4,2MW) en 29.700 zonnepanelen op een oppervlakte van 8 ha geplaatst. De windturbines wekken jaarlijks 24.000 MWh stroom op en de zonnepanelen 12.000 MWh, tezamen dus 36.000 MWh. Om de 21.000 woningen in Rheden van voldoende energie te voorzien (108.000 MWh) zijn 3 “Energieparken Pleyroute” noodzakelijk, resulterend in een kostprijs (excl. btw. en energiebelasting) van € 0,06 per KWh en een gemiddelde beschikbaarheid per woning van 5.142 KWh. Alles uitgaande van een volledige afschrijving van de investering in 10 jaar. Door te investeren in 3 eigen energieparken, vergelijkbaar met dat van de Pleyroute, zou het GEB de eigen energiebehoefte grotendeels dekken en ook aanvullende energie leveren waar complete verduurzaming niet mogelijk is. Het voor die investeringen benodigde geld zou via bestaande regelingen en kanalen voor de zeer lange termijn geleend worden van de door de Rijksoverheid in het leven geroepen fondsen ten behoeve van verduurzaming. Daarnaast zijn er nog vele manieren om subsidies te verkrijgen, waardoor de uiteindelijke investering veel lager zal uitvallen. Wel is haast geboden omdat mogelijk de regelingen verdwijnen of versoberen.

   Maatschappelijk draagvlak

   Door de zeer hoge energie prijzen heeft het opwekken van energie door het GEB eerste prioriteit. Dan krijgen alle huishoudens wat meer financiële ruimte en wordt CO² reductie al voor een heel groot deel opgelost. Ondertussen worden in de resterende tijd tot het jaar 2050 de woningen energie neutraal gemaakt waardoor het wonen en welzijn in de gemeente sterk zal verbeteren.

   De werkgroep GEB, oktober 2022

   De werkgroep vanuit bewoners voor bewoners!

   Deze stelt voor : een oprichting van een gemeentelijke nutsvoorziening voor een energiebedrijf en het energie neutraal maken van alle woningen.

   Het Gemeentelijk Energie Bedrijf ( GEB) Rheden.

   Het GEB levert CO² neutrale groene stroom voor €0,06 per KWh Verbruik : het voorschot per woning ± € 26,- per maand Renovatie/ aanpassing : energie neutrale woning kost gemiddeld €167,- per maand. Saldering van eigen opgewekte energie blijft mogelijk.

   De Berekening

   Ons voorbeeld van het eigen energie opwekken ten behoeve van het GEB is het project “Energiepark Peyroute” op de Kleefse Waard in Arnhem van Rijn en IJssel Energiecoöperatie. De exploitatie van dit project:

   3 windmolens wekken 24.000 MWh stroom per jaar. 29.700 zonnepanelen op een gezamenlijk terrein van 8 ha. Wekken 12.000 MWh stroom per jaar op. Totaal opgewekte stroom per jaar is 24.000 + 12.000 = 36.000 MWh voor 14.500 woningen. 36.000 MWh opbrengst delen door 14.500 woningen is 2482 KWh per woning.
   De totale investeringskosten voor dit project zijn 18.6 miljoen euro, afschrijving in 10 jaar betekent 10% voor renten en aflossing = € 1.860.000 per jaar. €1.860.000 delen door 36.000 MWH is €0.052 per KWh Afgerond , 6 cent per KWh à 2482 KWh per woning = € 148,92 per jaar. 14.500 woningen à € 148,92 per jaar is dan zelfs meer dan voor rente en aflossing nodig is n.l. € 2.159.340 per jaar 6 cent per KWh is excl. BTW en andere energiebelasting. Na 10 jaar is de groene stroom gratis.

   Voor de exploitatie voor alle 21.000 woningen in de gemeente Rheden hebben we drie van dit soort “Pley route” projecten nodig. Investering : 3 keer 18.6 miljoen euro is afgerond 60 miljoen euro. Totaal opgewekte groene stroom per jaar is 3 maal 36.000 MWh is 108.000 MWh. Opbrengst voor gebruik per woning : 108.000 MWh delen 21.000 woningen = 5142 KWh per woning. 5142 KWh per jaar à 6 cent per KWh is €308,52 per jaar per woning. Dat is een voorschot van € 25,71 per maand excl. BTW en energiebelasting. Afschrijving in 10 jaar is 10 % rente en aflossing = 6 miljoen per jaar. 108.000 MWh à 6 cent per KWh = € 6.480.000 per jaar rente en aflossing. Na tien jaar gratis groene stroom en saldering van eigen energieopwekking van zonnepanelen enz. blijft mogelijk.

   Het energie neutraal maken van alle 21.000 woningen in de gemeente Rheden

   Warmteopwekking:

   • Aquathermie in combinatie met WKO.
   • Thermodynamische warmtepompen;
   • Aardwarmte;
   • Elektrische CV combinatieketel die zelf d.m.v. elektrolyse waterstof maakt, 100% schoon.

   Tot het jaar 2050 hebben we 28 jaar om dit CO² neutraal te realiseren, dat zijn 750 woningen per jaar. Exploitatiekosten per woning gemiddeld €40.000 ( bron : Milieu Centraal ), afschrijving in 20 jaar rente en aflossing 5% = € 2000,- per jaar dit is per maand € 166,66. 5142 KWH per jaar à 6 cent = €25,71 excl. BTW en energiebelasting . Totaal per woning voor renovatie en stroom per maand €192,37 minus de saldering van eigen zonnepanelen.

   De 40.000 euro komt uit een door het GEB op te richten fonds samen met de energie opwek projecten. Iedere inwoner van de gemeente Rheden krijgt 1 aandeel in het GEB ( democratie) deze zijn niet verhandelbaar. De gemeente Rheden heeft al veel gesprekken gehad met vertegenwoordigers van wijken en andere organisaties zoals woningbouwverenigingen. Er zijn rapporten door bureaus opgesteld om de gemeente te adviseren over de energietransitie waarin de behoefte en de transitie wensen van woningen is geïnventariseerd. Ook is er rapportage over maatschappelijke energiediensten organisatie.

   Door de zeer hoge energie prijzen heeft het opwekken van energie door het GEB eerste prioriteit. Dan krijgen alle huishoudens wat meer financiële ruimte en wordt CO² reductie al voor een heel groot deel opgelost Ondertussen worden in de resterende tijd tot het jaar 2050 de woningen energie neutraal gemaakt.

   0 reacties

   Een reactie versturen

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *